Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG Aktualności

Uroczyste spotkanie naszego Stowarzyszenia już za nami!

Relacja z uroczystego spotkania w dniu 9 maja 2014 roku zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

W dniu 9 maja br. w Auli A Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie, jego sympatyków oraz szanownych Gości.

Po serdecznym przywitaniu wszystkich zebranych przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Romualda Mayera, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek wygłosił wykład na temat „Alma Mater wczoraj i dziś".

W swoim wystąpieniu nawiązał do powstania 20.03.1970 roku, za czasów Rektora prof. Janusza Sokołowskiego, Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą rektora w Gdańsku. Uczelnia ta powstała z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Studium Nauczycielskiego w Gdańsku. Od momentu powstania po dzień dzisiejszy celem uczelni jest kształcenie na wielu wydziałach cenionych w życiu gospodarczo – społecznym i naukowym późniejszych Absolwentów.

Uniwersytet Gdański ciągle się rozbudowuje, powstają nowe wydziały/kierunki, nowe okazałe budynki na terenie całego Trójmiasta począwszy od Gdańska poprzez Sopot i aż do Gdyni. Pomimo problemów uczelni związanych z obecnym niżem demograficznym, Rektor z optymizmem patrzy w przyszłość, doceniając znaczenie naszego Stowarzyszenia przy integracji pokoleniowej absolwentów.

Wystąpienie Pana Rektora podziękowano ogromnymi oklaskami zaproszonych Gości i absolwentów Stowarzyszenia.

Następnie Prezes Stowarzyszenia Romuald Meyer z odwołaniem się do misji trzech uczelni( WSHM, WSE, UG ), nakreślił następujące cele Stowarzyszenia:

 • międzypokoleniowa integracja absolwentów, dająca młodszym poczucie więzi ze starszymi koleżankami i kolegami, a starszym uzasadnione poczucie satysfakcji z życiowego dorobku i osiągnięć;

 • dokumentowanie i utrwalanie dla potrzeb uczelni, regionu Wybrzeża i dla wszystkich zainteresowanych „śladów pamięci „życia studenckiego oraz losów kolejnych pokoleń absolwentów;

 • inspirowanie debaty publicznej o znaczeniu gospodarki morskiej dla Polski w XXI wieku i czynny udział w dyskusjach dotyczących tego obszaru zagadnień;

 • wspieranie inicjatyw, które umacniają poczucie więzi koleżeńskich poszczególnych roczników absolwentów, takich jak zjazdy i spotkania rocznicowe;

 • docieranie do studentów ostatnich lat studiów i uczestniczyć w ich uroczystościach, np. przy wręczaniu dyplomów;

 • ściśle współpracować z Gazetą Uniwersytecką;

Aby realizować powyższe cele, zdaniem Prezesa należy uprościć statut, zawrzeć w nim tylko to, co jest niezbędne: ukierunkować go na zagadnienia związane z przyszłością i pozyskiwaniem absolwentów młodszych roczników (szczególnie roczników z lat:1980-99).

W celu realizacji określonych zadań przypisano członkom Zarządu następujące zagadnienia:

 • organizacja działalności gospodarczej, kontakty ze Stowarzyszeniami, KIGM, Klaster Morski - Prezes Zarządu Romuald Meyer
 • ewidencje, składki, prowadzenie Biura Stowarzyszenia -Wiceprezes Elżbieta Przybylska;

 • wydawnictwa, kontakty z samorządami, redakcja wkładki do „Gazety Uniwersyteckiej - Wiceprezes Konstanty Awtuch;

 • koła terenowe Stowarzyszenia, spotkania z Absolwentami, zjazdy rocznicowe - Wiceprezes Michał Korkozowicz;

 • Zjazd 70- lecia WSHM, kontakty z firmami - Wiceprezes Stanisław Dębicki;

Prezes poinformował zebranych, że w ramach Stowarzyszenia została powołana Komisja Historyczna, którastanowi kolegium redakcyjne wszystkich wydawnictw związanych ze studiami i losami wybitnych absolwentów.

W skład komisji historycznej wchodzą: Zbigniew Bąblewski, Iwona Beszczyńska (Sienkiewicz), Jerzy Drzemczewski, Robert Engel, Ryszard Gabriel, Jan Głuchowski, Bolesław Mitręga, Janusz Neider, Bohdan Sienkiewicz, Tadeusz Szczepaniak, Ludwik Zawiślak, Lech Zimowski.

Koordynatorem i moderatorem spotkań komisji jest członek honorowy były Prezes Zarządu Ludwik Zawiślak.

Spotkanie było doskonałym momentem, aby uroczyście wręczyć nominacje zapraszające do pracy w Komisji Historycznej.

W czasie swojego wystąpienia Prezes zwrócił uwagę na duże znaczenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia, ponieważ dochody z niej uzyskiwane finansowałyby funkcjonowanie Biura i organizację imprez Stowarzyszenia. Głównie chodzi o doradztwo ekonomiczne, analizy na rzecz firm, penetrację możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Docelowo Zarząd chciałby wrócić do koncepcji utworzenia KLUBU ABSOLWENTA, ale wiąże się to z rewitalizacją – przywróceniem pierwotnej formy budynkowi, (początek XX wieku), w którym obecnie ma siedzibę Wydział Zarządzania UG w Sopocie. W tej kwestii podjęto już współpracę z Dziekanem Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Jerzym Bielińskim.

Prezes widzi, że przy innych zagadnieniach również należy współpracować z Uniwersytetem Gdańskim, czerpać z dorobku absolwentów uczelni, śledzić losy i kariery zawodowe absolwentów, promować postawy godne naśladowania poprzez wydawnictwa dotyczące historii uczelni i jej poprzedniczek (WSHM, WSE).

Bardzo ważna jest także współpraca naszego Stowarzyszenia z kolegami działającymi w ramach Stowarzyszenia Absolwentów UG, Należy w tym zakresie zdefiniować obszary mogące być przedmiotem wspólnego zainteresowania: dostęp do urządzeń uczelni, dostęp do imprez kulturalnych w Trójmieście. Ukoronowaniem tej współpracy może być Karta Absolwenta.

Priorytetową sprawą dla Stowarzyszenia jest zorganizowanie w czerwcu 2016 roku Zjazdu 70- lecia WSHM, którego uczestnikami byliby absolwenci WSHM, WSE i UG w liczbie około 1000 osób.

W programie Zjazdu wstępnie przewiduje się:

 • sesję plenarną z udziałem władz;

 • wystąpienie i wykład przedstawiciela komisji historycznej;

 • spotkania poszczególnych roczników absolwentów, koncert i kolacja z tańcami;

 • miejscem spotkań mają być Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Zarząd Portu Gdynia;

 • patronat medialny: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, TVG – Gdańsk, Gazeta Uniwersytecka.

Prezes podkreślił, że ogromne znaczenie dla Stowarzyszenia mają Firmy wspierające jego działalność. Firmy te zostały przyjęte w poczet członków wspierających Stowarzyszenie i obdarowane dyplomami z życzeniami dalszej owocnej współpracy ku pożytkowi absolwentów.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia zostali: ARAMIS Shipping Agency Spółka z o.o., KIGM Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Chipolbrok Chinese – Polish Joint Stock Shipping Co, NORDKAM Spółka z o.o., Polfracht Spółka z o.o., IB Izba Bawełny.

Jednym z wielu Szacownych Gości, którzy zaszczycili swoją obecnością spotkanie, był członek naszego Stowarzyszenia prof. dr hab. Bogumił Troka legitymujący się indeksem z 1948 roku.

Następnie głos zabrał Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia Absolwentów UG, dr Henryk Lewandowski, którego przybycie na spotkanie i wypowiedzenie wiele miłych słów świadczy, że współpraca pomiędzy Stowarzyszeniami jest na najlepszej drodze.

Ważnym wydarzeniem było uhonorowanie Prezesa Stowarzyszenia Romualda Meyera przez Kanclerza Kapituły dr Henryka Lewandowskiego Medalem Jubileuszowym "VICTORIA" za specjalne zasługi na rzecz społeczności absolwenckiej.

Za zaproszenia i możliwość uczestniczenia w spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia podziękowali: Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Bankowości im. Eugeniusza Kwiatkowskiego prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk oraz Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Ponadto należy dodać, że w uroczystym spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. dr hab. Jerzy Bieliński,   Prodziekan d/s kształcenia Wydziału Ekonomicznego UG, prof. dr hab. Monika Bąk, Przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Morskich Lech Rezler, Redaktor Naczelny Gazety Uniwersyteckiej Tomasz Neumann oraz przedstawiciele firm wspierających nasze Stowarzyszenie.

Pisemne podziękowanie za zaproszenie na ręce Prezesa Stowarzyszenia Romualda Meyera przesłał Rektor-Komendant  Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania kontynuowali rozmowy już w kameralnych warunkach przy bardzo smacznym poczęstunku.

 

: 30.05.2014Pozostałe artykuły w tym dziale